O FIRMIE

Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony Środowiska EKOWOD® utworzono w styczniu 1991 r. jako prywatną spółkę prawa handlowego (Spółka z o. o.) skupiającą doświadczonych fachowców w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej.

W dotychczasowym okresie działalności w firmie EKOWOD® było zatrudnionych na stałe lub stale współpracowało z firmą corocznie 50-60 osób reprezentujących wszelkie potrzebne w fazie projektowania i realizacji specjalności budowlane.

Od momentu rozpoczęcia działalności firma EKOWOD® przygotowała dla samorządów gminnych do realizacji ponad 100 dokumentacji projektowych w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków. Na życzenie Inwestorów nad większością realizowanych zadań prowadzono nadzór autorski, a nad niektórymi zadaniami również nadzór inwestorski.

W miarę potrzeb wykonujemy wszelkie niezbędne prace przedprojektowe, takie jak: pomiary geodezyjne, dokumentacje inwentaryzacyjne, badania geologiczno-inżynierskie i geotechniczne, dokumentowanie zasobów wód podziemnych i powierzchniowych wraz z badaniami jakości wody, itp.

Pięć wynalazków w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej zgłoszonych przez firmę EKOWOD® uzyskało patenty Urzędu Patentowego RP.

Posiadamy własne programy komputerowe wspomagające projektowanie, w tym między innymi Program Profile, będący aplikacją systemu WINDOWS przeznaczoną do szybkiego i wygodnego projektowania oraz tworzenia rysunków przekrojów podłużnych inwestycji liniowych.

Posiadamy liczne poświadczenia należytego wykonania usług wystawione przez Inwestorów Samorządowych.